KBS Augustinus

Contactgegevens

 

Johanna Naberpad 1
4105 EA Culemborg
0345-530506

info@rk-augustinusschool.nl

 

 

Medezeggenschapsraad (MR)


De Wet op de medezeggenschapsraad geeft aan dat iedere school over een medezeggenschapsraad (MR) moet beschikken. De MR is samengesteld uit drie leerkrachten en drie ouders. De zittingsduur van de leden bedraagt twee jaar. Ongeveer om de twee maanden komt de MR bij elkaar en bespreekt met de directie van de school een aantal actuele en periodiek terugkerende onderwerpen. De onderwerpen hebben betrekking op het reilen en zeilen van de school en zijn direct of indirect van invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Voorbeelden zijn: financieel beleid, veiligheid, personele zaken. Een jaarlijks terugkomend onderwerp is het bestuursformatieplan.
De MR heeft een eigen emailadres: mr@rk-augustinusschool.nl

Leden van de medezeggenschapsraad:
Oudergeleding

  • Jeroen van Lunsen
  • Rene Teeuwen
  • Manon van Boeschoten

Teamgeleding

  • Linda Lommers 
  • Jeroen van de Wijngaart

Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad (GMR) SKOR

 

Bovenschools functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) en deze richt zich op zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings-en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen, zoals onderwijskundige doelstellingen, meerjarenplannen, financieel beleid, huisvesting, ICT en personeelsbeleid. De GMR heeft ook initiatiefrecht en daarmee de mogelijkheid om zelf beleidspunten in te brengen bij het bevoegd gezag op SKOR niveau. De GMR bestaat uit 10 leden, waarvan de helft ouders en de helft personeelsleden.

De GMR heeft als doelstelling zoveel mogelijk bij het ontstaan van beleid betrokken te zijn en niet pas als het is uitgewerkt. De GMR leden hebben daarom regelmatig contact met de bovenschoolse beleidsgroepen, waarin onder andere directeuren en bestuursleden beoogde doelen en beleid vormgeven. En de GMR heeft uiteraard nauw contact met de scholen zelf. Alle GMR leden zijn contactpersonen voor één school binnen SKOR, zodat inbreng van alle scholen geborgd is.

De GMR is bereikbaar via het emailadres gmr@skor-scholen.nl

 

 


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl