Onze visie

 

  Onze visie op onderwijs

We hebben gekozen voor een model waar bovenschools gewerkt wordt waar dat kan en gewenst is, maar waarbij iedere individuele school  binnen SKOR de eigen 'lokale kleur' kan behouden.

We maken ons er sterk voor dat iedere leerling het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Passend Onderwijs stimuleert ons te denken vanuit mogelijkheden van leerlingen in plaats vanuit beperkingen. Onze scholen richten zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en op de juiste balans tussen alle competenties en de 21e -eeuwse vaardigheden. Leren is ontzettend belangrijk en tegelijkertijd moet het ook gewoon fijn zijn om te doen. Kinderen moeten graag naar school gaan in een veilige leeromgeving. Onderwijsprogramma’s worden ontwikkeld, en daarnaast maken we heldere afspraken met elkaar over te verwachten opbrengsten. Kinderen gaan indien mogelijk in de eigen wijk naar een school en daarom hebben onze scholen ook een sociale functie in de wijk. Er is een educatief partnerschap met ouders.

 Onze visie op kwaliteitszorg

We staan voor goed onderwijs, dat minimaal voldoet aan de basiskwaliteit zoals door de onderwijsinspectie gesteld wordt. 

De kernwaarde verantwoordelijk kent meerdere kanten: verantwoordelijkheid geven, verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid afleggen. Dit impliceert dat het een soort tweede natuur van iedere medewerker moet zijn om de eigen prestaties en resultaten kritisch te evalueren. Scholen werken opbrengstgericht en maken hun toegevoegde waarde zichtbaar. Elke school werkt met een kwaliteitszorgsysteem, 

waarbij de evaluatie van het onderwijsleerproces centraal staat. Natuurlijk vragen we niet alleen aan onszelf óf we de goede dingen doen en óf we het op de goede manier doen. Tevredenheidsonderzoeken bij o.a. ouders, leerlingen, medewerkers en resultaten van inspectieonderzoeken maken de zelfevaluatie compleet. Zelfevaluatie moet leiden tot verbetering om daarmee de kwaliteitscyclus rond te maken.

  Onze visie op Personeel en Organisatie

Net zoals het belangrijk is dat de leerlingen het op school naar de zin hebben, is dat ook van toepassing op ons personeel.

Het is onze overtuiging dat onze professionele medewerkers voor de ontwikkeling en het leren van leerlingen het verschil maken. Iedereen met wie wij werken heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en rol in gelijkwaardigheid. We dagen we al onze medewerkers uit om geïnspireerd hun deskundigheid over het leren en onderwijzen van leerlingen verder uit te bouwen. Binnen de kaders van onze kernwaarden, missie en visie betrekken we medewerkers actief bij het nadenken over concrete uitwerkingen. Immers:

op de werkvloer wordt echt het verschil gemaakt. SKOR wil hierbij een goede werkgever zijn die actief investeert in de medewerkers en in een veilige leer- en werkomgeving. SKOR wil dit onder andere realiseren door deskundigheidsbevordering, het belonen van extra inzet, de ontwikkeling van leiderschap en het uitbouwen van leergemeenschappen. Daarnaast is er gerichte ondersteuning voor poolers en nieuwe medewerkers en wordt vrijwillige mobiliteit gestimuleerd.

DBataaf
kbs Carolus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl